آيين نامه ها و شيوه نامه هاي مديريت برنامه ريزي آموزشي


رديف

عنوان

مرجع تصويب

تاريخ تصويب

1

آيين ­نامه جامع مديريت دانشگاه­ ها

شوراي عالي انقلاب فرهنگي

1389/12/10

2

واگذاري اختيارات برنامه­ ريزي درسي

شوراي عالي برنامه ­ريزي آموزشي

1395/11/23

3

چارچوب تدوين و بازنگري برنامه ­درسي

شوراي عالي برنامه ­ريزي آموزشي

1394/03/16

4

آيين­ نامه شوراي برنامه­ ريزي آموزشي دانشگاه بوعلي

شوراي دانشگاه

1396/04/19

 5

آیین نامه دوره های فرعی کارشناسی دانشگاه بوعلی

 شوراي برنامه­ ريزي آموزشي دانشگاه بوعلی

1397/11/13

 6

آیین نامه ایجاد رشته جدید

 دفتر گسترش آموزش عالی

1392/03/05

 7 شیوه نامه تدوین سرفصل و ایجاد رشته جدید  مدیریت برنامه ­ريزي آموزشي دانشگاه بوعلی
 
 8   هیات علمی مورد نیاز جهت تاسیس رشته دفتر گسترش آموزش عالی

1397/08/06

 9 سرفصل رشته های مصوب دانشگاهی
 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند